Академія

Print this Сторінка

Регіональні моніторингові дослідження

Про підсумки реалізації програми моніторингового дослідження
якості управління науково-методичною роботою в закладах освіти
Київської області

Запровадження моніторингових досліджень якості освіти в Україні забезпечено низкою нормативних документів державного значення, а саме – Указів Президента України від 04.07.2005 № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» та від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», постанови Кабінету міністрів від 25.08.2004 №1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів від 31.12.2005 № 1312).

У ході розбудови національної системи моніторингу якості освіти важлива роль відводиться дослідженню якісних показників обласного рівня. У регіональній освітній системі це зумовлено відповідними проектами Програми розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 роки, зокрема – проектами “Cистема моніторингу освіти області”, “Професійний розвиток педагогічних та управлінських кадрів”, “Психологічний супровід навчально-виховного процесу”.

Отже, моніторинг якості освіти є ефективним механізмом управління системою освіти, і його запровадження є законодавчо та нормативно врегульованим на всіх рівнях.

За останні роки проблема якості науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах стала наріжним каменем у реформуванні освітньої системи. За умов практичної реалізації Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Державної програми «Вчитель» виняткового значення набуває проблема підвищення кваліфікації педагогічних працівників, упровадження у навчально-виховний процес досягнень психолого-педагогічної науки й передового педагогічного досвіду. Розв’язання цієї проблеми потребує комплексних підходів, зокрема системної організації науково-методичної роботи на шкільному рівні. Так, у Національній доктрині розвитку освіти (розділ ХІІ «Освіта і наука») визначено: «поєднання освіти й науки є умовою модернізації освіти, головним чинником її подальшого розвитку, що забезпечується: розвитком освіти на основі наукових і технологічних досягнень; інноваційною освітньою діяльністю у навчальних закладах усіх типів, рівнів акредитації та форми власності».

Показником позитивних зрушень у процесі реформування системи загальної середньої освіти є поява в Україні закладів освіти нового типу: гімназій, ліцеїв, колегіумів. Модернізація навчальних закладів, поява їх нових типів і різних форм власності потребують створення адекватних моделей управління, що базуються на засадах сучасного наукового менеджменту.

Отже, науково-методична робота, яка охоплює коло зазначених проблем, є важливою рушійною силою в розвитку загальноосвітньої школи України. Це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі педагогічних ситуацій, спрямована на підвищення професійної майстерності вчителя, збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, а в результаті — на підвищення якості освітнього процесу.

раховуючи досягнення сучасної науки, важливо виокремити такі чинники її оновлення на рівні закладів освіти:
♦ системність  поставлених цілей, завдань, змісту і форм її організації;
♦ оцінка ефективності за показниками кінцевого результату і критеріями оптимальності;
♦ діагностико-аналітичний характер змісту роботи з педагогами; вибір на науковій основі адаптованих до конкретних умов структур, змісту і форм діяльності;
♦ пріоритетність використання форм активного навчання (моделювання, тренінг, ділові ігри, аналіз ситуацій тощо);
♦ розвиток науково-методичної діяльності від організаційних форм до самоосвіти.

У 2009/2010 н.р. у контексті системного науково-методичного супроводу діяльності керівників районних (міських) методичних служб Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів було розпочато цикл навчальних занять (проблемна лекція, навчальний тренінг, круглий стіл, апробація матеріалів, консультування) з питань використання моніторингових технологій в управлінні якістю науково-методичною роботою (НМР). Його практичним результатом стало розроблення цілісної програми дослідження якості управління науково-методичною роботою в закладах освіти області, реалізація якого відбулася у 2010-2012 рр.

Мета моніторингу –  експертиза якості управління науково-методичною роботою з педагогічними кадрами у закладах освіти та виявлення чинників, що на неї впливають.

Супровідним завданням реалізації програми моніторингу була активізація діяльності районних (міських) методичних служб щодо використання моніторингових технологій оцінювання якісних показників функціонування регіональних освітніх систем.

З огляду на вказане вище, розроблення програми моніторингу якості управління науково-методичною роботою в закладах освіти, а також її практична реалізація в Київській області у 2010-2012 рр. дали можливість:
♦ напрацювати вміння й навички організації моніторингових освітніх досліджень працівниками методичної служби, їх програмно-методичного забезпечення;
♦ засвоїти технологію експертного оцінювання (за методом Дельфі), кваліметричного оцінювання якісних показників науково-методичної роботи на основі науково обґрунтованої й колективно розробленої факторно-критеріальної моделі;
♦ схарактеризувати стан управління науково-методичною роботою в закладах освіти районів і міст, області в цілому, використовуючи комплекс апробованих діагностичних  матеріалів і здійснюючи автоматизовану обробку вибіркових даних.

Моніторинг якості управління науково-методичною роботою в закладах освіти було організовано за такими 4 етапами:
І етап (2009/2010 н.р.) – підготовчий,
ІІ етап (2010/2011 н.р.) – експериментальний,
ІІІ етап (2011/2012 н.р.) – основний,
IV етап (2012/2013 н.р.) – підсумковий.

До експериментального етапу дослідженням було залучено 72 загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ та І-ІІІ ступенів, в яких пройшла апробація розробленого інститутом інструментарію (анкет, карт спостережень, психолого-педагогічної діагностики), а також базової кваліметричної моделі оцінювання якісних показників за вказаним напрямом.

Для проведення у 2011/2012 н.р. основного етапу дослідження інститутом було сформовано обласну вибірку закладів освіти різних типів (ЗОШ І-ІІІ, І-ІІ ступенів, закладів освіти нового типу), пропорційно визначених у кожному районі/місті. Разом із матеріалами в методичні служби було надано пам’ятку та інструкції щодо проведення дослідження. Дослідження охопило 69 ЗНЗ різного типу і форм власності 23 районних/міських систем освіти, що дає підстави вважати його результати валідними, аналізувати на рівні області.

Результати дослідження (презентація).

Посилання на публікацію: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/karta-sajtu-2/zno-ta-monitoryng-yakosti-osvity/regionalni-monitoryngovi-doslidzhen/