Академія

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ педагогічних інновацій та розвитку закладів освіти

zasuha[1]

Засуха Марія Юріївна,

методист відділу 

Гребеніченко Юлія Михайлівна,

методист відділу 

Контактний телефон: (04563) 5-12-40
E-mail: kabinet2015@ukr.net

Метою діяльності відділу є науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності всеукраїнського, регіонального рівнів та на рівні окремих навчальних закладів.

На досягнення визначеної мети спрямовані такі завдання функціонування відділу:

 • організація діяльності методичних служб відділів/управлінь освіти райдержадміністрацій і міських рад, педагогічних та управлінських кадрів з реалізації програм дослідно-експериментальної роботи та впровадження сучасних освітніх технологій;
 • науково-методичний супровід розроблення, апробації та впровадження нових освітніх технологій у практику діяльності закладів та установ освіти регіону;
 • консультування педагогічних та управлінських кадрів з питань використання інформаційно-освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності;
 • презентація результатів впровадження нових освітніх технологій у практику діяльності закладів та установ освіти регіону;
 • підготовка науково-методичних видань за результатами реалізації програм дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності.

До актуальних напрямів роботи відділу відносяться:

 • здійснення організаційно-управлінського і науково-методичного супроводу організації: дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності всеукраїнського та регіонального рівнів у закладах освіти Київської області; міжнародних, всеукраїнських і регіональних програм та проектів інноваційної діяльності; моніторингу якості підручників та апробації навчальної літератури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • створення банку суб’єктів дослідно-експериментальної роботи регіональної освітньої системи;
 • апробація сучасних засобів навчання;
 • підготовка матеріалів до участі в Міжнародному форумі-презентації “Інноватика в сучасній освіті” та Міжнародній виставці навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні”.

Результати діяльності:

 1. Шевченко А.М. Психологічні умови підготовки керівників та педагогічних працівників до організаційного розвитку та формування іннова­цій­ної організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів / А. М. Шевчен­ко. – Електронне фахове видання «Народна освіта». – Вип. 1 (25). – 2015. – Режим доступу : http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2782
 2. Чубарук О. В., Шевченко А. М. Організаційно-методичні засади реалізації інноваційної діяльності на основі викорис-тання інформаційно-комунікаційних технологій. – 2014. – 15 с.
 3. Шевченко А. М. Управління розвитком організаційної культури загально­освіт­ніх навчальних закла­дів: наук.-метод. посіб. / А. М. Ше­вчен­ко, Л. М. Кара­муш­ка. – Біла Церква : КОІПОПК, 2014. –204 с.
 4. Шевченко А. М. Методичні рекомендації щодо підготовки навчальних за­кла­дів Київської області до участі у П’ятій Міжнародній виставці «Сучасні закла­ди ос­ві­ти – 2014» / А. М. Шевченко : Електронний ресурс. – Режим доступу : http://kristti.com.ua/detail_content.php?id=186&level3=3&level2=3&level1=1
 5. Шевченко А. М. Сучасні тенденції управління розвитком організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів / А. М. Шевченко. – Електронне фахове видання «Народна освіта» Вип. 2 (23). – 2014. – Режим доступу : http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2473
 6. Шевченко А. М. Організаційна культура загально­ос­віт­ніх на­вчаль­­­них за­кла­­дів : наук.-метод. посіб. / А. М. Ше­вчен­ко, Л. М. Кара­муш­ка. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – 102 с.
 7. Шевченко А. М. Інноваційна спря­мо­ваність формування ор­ганізаційної куль­­­ту­ри за­галь­­ноосвітніх навчальних за­кла­дів / А. М. Шевчен­ко // Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти : тези Міжна­р. нау­к.-прак­­т. кон­ф., (Біла Церква, 24–25 квіт. 2012 р.) / за наук. ред.: В. В. Олій­­ника, Н. І. Клокар, М. В. Ку­­харєва [та ін.]. – Біла Церк­ва : КОІПОПК, 2012. – С. 60–62.
 8. Шевченко А. М. Особливості розвитку організаційної культури в загальноосвітніх навчальних закладах традиційного та інноваційного типів розвитку / А. М. Шевченко // Інноваційна освітня діяльність : тези міжнар. наук.-практ. конф., (Біла Церква, 14–15 квіт. 2011 р.) / за наук. ред.: В. В. Олійника, Н. І. Клокар, Л. М. Карамушки, В. В. Лапінського. – Біла Церква, 2011. – С. 221–223.
 9. Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності педагогічних, управлінських і методичних кадрів / О. В. Чубарук, А. М. Шевченко : науково-методичний посібник /за ред. О. В. Чубарук. – Біла Церква, КОІПОПК, 2011. – 88 с.

666

Посилання на публікацію: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/karta-sajtu-2/struktura-akademiyi/viddily/viddil-pedagogichnyh-innovatsij/