Академія

↑ Повернутись до Вчена рада

Print this Сторінка

1. Пpо вчену раду

Вчена рада Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» є колегіальним органом управління Академії, який утворюється строком на п’ять років.

Вчена рада Академії діє відповідно до Статуту Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради “Академія неперервної освіти”, у діяльності керується Законом України про вищу освіту (Р.VIІ, ст.36), Положенням про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські Інститути післядипломної педагогічної освіти, а також  Положенням, затвердженим Загальними зборами трудового колективу.

Історична довідка

У 1999 році колегіальний орган Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів мав назву „робоча вчена рада”, а у 2000 році утворено дві ради інституту: Вчену і науково-методичну.

Першим головою робочої вченої ради був І. Л. Лікарчук, доктор педагогічних наук, член-кореспондент УАІН, професор, начальник управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Згоду на роботу в раді інституту свого часу дали: Н. І. Бібік, доктор педагогічних наук, член-кореспондент АПН України; І. А. Зязюн, доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН України; Н. Г. Ничкало, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України. Членами Вченої ради у різні часи були: О.О.Жєлєзняк, доктор фізико-математичних наук, професор; О.О. Девеча, кандидат біологічних наук, доцент; В.Л.Шевченко, кандидат військових наук; В. І. Цимбалюк, кандидат педагогічних наук, М.Ю. Власенко, доктор сільськогосподарських наук, професор, та інші наукові й науково-педагогічні працівники. У 2001 – 2015 роках Вчену раду очолювала ректор інституту Н.І. Клокар, доктор педагогічних наук, професор.

З 2015 року Вчену раду очолив Іван Григорович Осадчий, доктор педагогічних наук, ректор академії.

Першим ученим секретарем інституту і, відповідно, –  секретарем робочої вченої ради була В. В. Потіха; з 1999 до 2000 рік  посаду обіймала Л.М.Соболь, з 2000 року на посаді вченого секретаря інституту працює Л.В.Кабан.

Структура, організація діяльності

До складу Вченої ради входять за посадами ректор, перший проректор, проректори, головний бухгалтер, декан, учений секретар, завідувач бібліотеки, голова профспілкового комітету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників Академії і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, доцентів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук, які працюють у ній на постійній основі. Організаційне забезпечення діяльності Вченої ради Академії здійснює секретар Вченої ради – вчений секретар Академії.

Робота Вченої ради здійснюється згідно із щорічним планом. Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз на квартал. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради, яке може бути скликане з ініціативи ректора або ректорату.

Повноваження Вченої ради

 • Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії.
 • Розробляє та подає на загальні збори трудового колективу проект Статуту навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.
 • Затверджує внутрішні нормативні акти Академії, зокрема положення про організацію освітнього процесу, положення про робочі та дорадчі органи, а також положення про структурні підрозділи, вносить до них зміни та приймає нові редакції.
 • Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії.
 • Ухвалює План роботи Академії, Тематичний план видань, план підвищення кваліфікації тощо.
 • Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти.
 • Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах.
 • Ухвалює за поданням ректора Академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.
 • Затверджує Порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.
 • Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади декана, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, завідувача бібліотеки, старших викладачів та викладачів кафедр.
 • Схвалює освітні програми та навчальні плани.
 • Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу.
 • Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про освіту, підвищення кваліфікації, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам курсів підвищення кваліфікації.
 • Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.
 • Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.
 • Приймає рішення щодо рекомендації кандидатур для присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника; порушує клопотання перед атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України.
 • Має право вносити подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального закладу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу.
 • Надає рекомендації щодо друку рукописів монографій, підручників, посібників тощо, а також рекомендації-клопотання для отримання грифа Міністерства освіти і науки України.
 • Приймає рішення щодо створення консультативно-дорадчих органів з питань основної діяльності Академії, наукового та методичного супроводу діяльності й розвитку дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, а також постійних та тимчасових комісій і робочих груп для вивчення й підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради.
 • Визначає напрями і підбиває підсумки інноваційної та міжнародної, діяльності Академії.
 • Схвалює рішення про вступ до спілок, асоціацій, інших фахових організацій, у тому числі й міжнародних.
 • Розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до її Статуту.

Посилання на публікацію: https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/karta-sajtu-2/naukova-robota-2/vchena-rada/ppo-vchenu-radu/